Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
IČO: 00567396
Sídlo: Klášterského 4,617 00 Brno

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

tel: +420/543 426 061, gdpr@sssbrno.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů
Správce Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace, Kláštěrského 4, 617 00 Brno
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace. Mgr. Jan Juřík, gdpr@sssbrno.cz, 543426011
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci a členové orgánů správce vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce) čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů Jméno, příjmení, místo narození, bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, srážky ze mzdy, důchod (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)Jméno, příjmení, místo narození, bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, srážky ze mzdy, důchod (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách školy.

V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a pracovním emailu na webu školy.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách školy.

V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a pracovním emailu na webu školy.

 

bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce) čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

 

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů rodinný stav, rodinní příslušníci a další vyživované osoby (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy Osobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují se zveřejňuji na webových stránkách školy, v propagačních materiálech školy zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu 15 let po ukončení pracovního poměru
žáci školy vedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka, škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81, 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stravování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefon, škola, do které chodí, třída, číslo čipu (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81, 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem domova mládeže čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ telefonní číslo nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ zdravotní pojišťovna nezveřejňuje se lékařská služba po dobu využívání služby
pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ fotografie, audiovizuální záznamy Osobní údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech školy. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách školy, sociálních sítích školy (např. Facebook, Youtube, Twitter, apod.), v propagačních materiálech školy, v tisku a mediích zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu 20 let od ukončení využívání služby dítětem. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
zákonní zástupci žáků vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81, 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby dítětem a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stravování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefon, (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81, 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby dítětem a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem školy a docházkou žáka čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ email nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu využívání služby dítětem
osoby vstupující do budovy školy ochrana majetku školy a bezpečí žáků a zaměstnanců čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro ochranu zájmů správce podoba nezveřejňuje se orgány činné v trestním řízení 4 dny
Obchodní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu Osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 15 let
             
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný.