Informace o zpracování osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A. B. C. D. E. F.
1. Personální a mzdová agenda zaměstnanců DM (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dále pro účely důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a evidenčních listů důchodového pojištění, statistické účely, pro účely čerpání ze sociálního fondu, při vysílání na preventivní lékařské prohlídky       a likvidaci pracovních úrazů) dle:
– zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a
– zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
adresní a identifikační údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
zaměstnanci správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení 45 let po ukončení pracovního poměru
2. Školní matrika dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM správce osobních údajů
orgány sociálního zabezpečení
Policie ČR
35 let
3. Osobní spisy žáků dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
citlivé údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM správce osobních údajů
orgány sociálního zabezpečení
Policie ČR
35 let
4. Záznamy z pedagogických porad dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM
zaměstnanci
správce osobních údajů 10 let
5. Údaje o strávnících školní jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM
zaměstnanci
správce osobních údajů 5 let
6. Kniha úrazů dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje
popisné údaje
klienti DM správce osobních údajů 10 let
7. Denní záznamy, obsahující průkazné údaje o skutečnostech v průběhu dne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM správce osobních údajů 30 let
8. Deník výchovné skupiny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM správce osobních údajů 30 let