Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
IČO: 00567396
Sídlo: Klášterského 4,617 00 Brno

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Jan Juřík
tel. +420 / 543 426 011
email: gdpr@sssbrno.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A. B. C. D. E. F.
1. Personální a mzdová agenda zaměstnanců DM (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dále pro účely důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a evidenčních listů důchodového pojištění, statistické účely, pro účely čerpání ze sociálního fondu, při vysílání na preventivní lékařské prohlídky       a likvidaci pracovních úrazů) dle:
– zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a
– zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
adresní a identifikační údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
zaměstnanci správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení 45 let po ukončení pracovního poměru
2. Školní matrika dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM správce osobních údajů
orgány sociálního zabezpečení
Policie ČR
35 let
3. Osobní spisy žáků dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
citlivé údaje
popisné údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM správce osobních údajů
orgány sociálního zabezpečení
Policie ČR
35 let
4. Záznamy z pedagogických porad dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje
údaje o jiné osobě
klienti DM
zaměstnanci
správce osobních údajů 10 let
5. Údaje o strávnících školní jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM
zaměstnanci
správce osobních údajů 5 let
6. Kniha úrazů dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje
popisné údaje
klienti DM správce osobních údajů 10 let
7. Denní záznamy, obsahující průkazné údaje o skutečnostech v průběhu dne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM správce osobních údajů 30 let
8. Deník výchovné skupiny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů identifikační údaje klienti DM správce osobních údajů 30 let