Aktuální opatření COVID-19

POSTUP PŘI PROJEVECH AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA, STUDENTA


Co uděláme MY (Domov mládeže): Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví po příchodu ze školy nebo během pobytu v DM (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí DM izolaci žáka a informuje neprodleně zákonného zástupce.

Co uděláte VY (rodiče, zákonní zástupci): Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě v DM bez zbytečného odkladu. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.


Zdroj: Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče), schválený epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020.


Zásady bezpečného chování pro ubytované zde.